Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení, stanovení pojmů a uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky stanoví všeobecné obchodní podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a zákazníkem / kupujícím (dále jen „VOP“)

1.1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě je Milan Jiříček, Krkonošská 9 Jablonec nad Nisou 466 01, IČO 10422382, DIČ CZ6506072089.

1.2. Zákazníkem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/produktů nebo služby/služeb).

1.3. Při objednávání jako fyzická osoba uvede zákazník své jméno, příjmení, adresu, na kterou má být zboží doručeno, telefonní číslo a e-mail. Pokud nakupuje jako právnická osoba (na firmu nebo živnost), v objednávce dále uvede také obchodní jméno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturační adresu, pokud je odlišná od adresy doručení.

1.4. Objednávka je závazné vyjádření zájmu Zákazníka o objednání a koupi zboží v internetovém obchodě. Objednávka odeslaná Provozovateli se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. Občanského zákoníku. Přijetí Objednávky Provozovatel potvrzuje elektronicky e-mailem zaslaným na Zákazníkem zadanou e-mailovou adresu či telefonicky na telefonním čísle Zákazníka. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který se považuje v souladu s ustanovením § 1820 Občanského zákoníku za kupní smlouvu uzavíranou při použití prostředků komunikace na dálku, vzniká až potvrzením ze strany Provozovatele Zákazníkovi (telefonicky a/nebo emailem).

II. Cena zboží a platební podmínky

2.1. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Provozovatelem jako prodávajícím k prodeji Zákazníkům, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny produktů ve všech kategoriích vyjma níže jmenovaných jsou konečné a nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele coby prodávajícího uzavřít se Zákazníkem kupní smlouvu i za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Zákazník má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Provozovatel má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání nebo z důvodu nemožnosti dodání v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě – ve všech těchto případech o tom Provozovatel informuje Zákazníka. Cena produktů z kategorií “Zásnubní prsteny” a “Snubní prsteny” není konečná a provozovatel si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu ceny objednaného zboží (provozovatel tedy negarantuje cenu zboží, která je uvedena na internetových stránkách provozovatele v době uskutečnění objednávky, nakolik je tato závislá od množství použitého materiálu a změny dodavatelských cen materiálu). O finální ceně těchto produktů bude Zákazník informován na Zákazníkem zadanou e-mailovou adresu či telefonicky na telefonním čísle Zákazníka po vytvoření objednávky. Cena zboží je určována podle platného ceníku. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označeny symboly (jako např. „Akce“ nebo „Výprodej“). Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během doby uvedení zvýhodněné ceny.

III. Přeprava a dodání zboží

3.1. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává Zákazník Provozovateli právo poskytnout smluvnímu přepravci potřebné osobní údaje za účelem doručení zboží (jméno/obchodní jméno, adresa, telefon).

3.2. Místem naplnění kupní smlouvy se rozumí bydliště nebo místo podnikání zákazníka, které bylo uvedeno v elektronickém formuláři s objednávkou. Zboží bude dodáno Provozovatelem pomocí využití služeb třetích subjektů (smluvní přepravce, kurýrní služba) nebo provozovatel dodá zboží vlastními prostředky nebo na základě dohody se Zákazníkem bude zboží připraveno u Provozovatele k osobnímu převzetí. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním Zákazníkovi nebo předáním zboží k přepravě smluvnímu přepravci. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši, která je uvedena v objednávce. Do doby přechodu vlastnických práv z Provozovatele na Zákazníka, má Zákazník všechny povinnosti schovatele věcí a je povinen produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží provozovatele.

3.3. Zákazník obdrží doklad o převzetí zboží při jeho přebírání, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je současně i objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH obdrží objednatel e-mailem nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení zboží.

3.4. Provozovatel dodá zboží Zákazníkovi v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou. Zákazník souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že Provozovatel není schopen dodat Zákazníkovi všechno objednané zboží v daném termínu, kontaktuje Zákazníka, kterého vyrozumí o této situaci v co nejkratším čase, a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží, nebo mu navrhne dodání náhradního zboží. Zákazník má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny Zákazníkovi ve lhůtě 15 kalendářních dnů stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud Zákazník nepožádá jinak.

3.5. Provozovatel neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (pošta, kurýr) nebo udáním nesprávné adresy Zákazníka. Při převzetí objednávky je Zákazník povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele. Svým podpisem na dokladu o převzetí zboží potvrzuje jeho převzetí. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, Zákazník je povinen nepřebírat zásilku a ihned kontaktovat Provozovatele. V těchto případech je nutné uplatňovat reklamaci (za nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem) přímo u doručovatele. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou nebudou provozovatelem uznány jako oprávněné při převzetí zásilky – tím potvrdil Zákazník doručovateli doručení bez vad a plnění takové reklamace nebude Zákazníkovi poskytnuta.

3.6. V případě, že Zákazník nezaplatí a nepřevezme objednané zboží (nevztahuje se na situace poškození zboží při doručení) a zásilka se vrátí jako nedoručená bez zavinění Provozovatele (tedy např. pokud Zákazník zásilku nepřevzal nedopatřením nebo úmyslně, smluvní přepravce adresáta nenašel, neoznámil mu uložení zásilky a podobně), Provozovatel má právo požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovena minimálně ve výši zaplaceného poštovného a maximálně ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Zákazníkovi, který nepřevzal objednávku, bude zaslána zpráva e-mailem s žádostí o informaci, jak dále naložit s jeho objednávkou. Zákazník má termín 7 dnů ode dne odeslání zprávy na odpověď na tuto výzvu. Pokud Zákazník požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, Provozovatel doúčtuje k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. Pokud Zákazník na výzvu Provozovatele v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany Provozovatele stornována.

IV. Odstoupení od Kupní smlouvy

4.1. V souladu se zákonem má Zákazník jako soukromá osoba (nepodnikatel) možnost odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí objednávky. V takovém případě Zákazník kontaktuje Provozovatele a odešle mu písemné prohlášení (ne však elektronickou formou komunikace) o odstoupení od smlouvy. Zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství apod.) zašle Provozovateli společně s uvedeným číslem objednávky, datem nákupu a číslem účtu či přesné adresy pro finanční vypořádání. Zboží Zákazník odešle na vlastní náklady společně s originálem dokladu o koupi zpět na adresu Provozovatele (avšak nikoli formou dobírky). Zákazník nemá právo na odstoupení od smlouvy, pokud bylo zboží zakoupeno a převzato osobně u Provozovatele. Provozovatel se zavazuje vrátit Zákazníkovi zaplacenou cenu za příslušné zboží ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne přijetí vráceného zboží stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud Zákazník nepožádá jinak. V případě, že je vrácené zboží poškozené, použité, opotřebované nebo neúplné, může Provozovatel vrátit Zákazníkovi kupní cenu, která je snížena o hodnotu poškození, a to ve výši min. 1% z celkové ceny zboží (v souladu s příslušnými ustanoveními § 457 občanského zákoníku).

4.2. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud je jejím předmětem poskytnutí služby, která se začala plnit se souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy. Dále nemůže odstoupit při prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků Zákazníka, tedy u zboží určeného speciálně pro jednoho Zákazníka.

V. Záruční podmínky

5.1. Záruční podmínky jsou stanoveny dle zákona na 2 roky.

VI. Bezpečnost a ochrana informací a osobních údajů

6.1. Zákazník prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby Provozovatel zpracoval a uchoval jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše, a/nebo které jsou potřebné při činnosti Provozovatele a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Zákazník uděluje provozovateli tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Zákazník odvolat kdykoli písemnou (e-mailem, dopisem) nebo telefonickou formou, na základě čehož Provozovatel jeho osobní údaje vymaže ze své databáze.

6.2. Zákazník po odeslání objednávky, nebo registraci může e-mailem obdržet zprávy o nabídkách zboží, akcích a službách prodávajícího. Zákazník může zasílání kdykoliv odvolat přes odkaz, který se vždy nachází v e-mailech, které mu budou doručovány.

6.3. Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z nich vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv dle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 108/2000 o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji a zákon č. 250/2007 o ochraně spotřebitele.

VII. Závazná komunikace

7.1. Zákazník a Provozovatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace. Komunikaci prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě berou jako platnou a závaznou pro obě strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od kupní smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Zákazník zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP neodpovídá Provozovatel objednateli za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení Kupní smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto VOP jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP a zbylé části příslušného ustanovení VOP tím zůstávají nedotčeny.

8.2. VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce Provozovatele v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou s výjimkou případů, ve kterých je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním na internetové stránce obchodu.

Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2019. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.