Ochrana osobních údajů

Poučení o ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě čl. 6 Nařízení

a) pro potřeby plnění smluvních povinností (smlouvy), což znamená, že pokud nebudou potřebné osobní údaje poskytnuty, nemůže dojít k uzavření příslušné smlouvy – k dodání objednaného zboží

b) pro plnění zákonných povinností (např.: poskytování údajů orgánům státní správy)

c) zároveň z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti jako je tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb

Osobními údaji rozumíme: jméno a příjmení, adresa pro doručení, telefonní číslo a emailová adresa. Pro OSVČ se jedná o jméno a příjmení, IČO, DIČ (je-li přiděleno), sídlo podnikání, telefonní číslo a email, podle zvoleného způsobu platby také číslo bankovního účtu.

Zpracovávání a analyzování Vašich osobních údajů neprobíhá jen prostřednictvím informačních technologií a podobných automatizovaných řešení (tedy bez jakéhokoliv zásahu člověka), tak tedy nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování.

Údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány.

Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery, zajišťujícími pro Vás součinnost se Správcem služby společnosti, tedy služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci (např. PPL), poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé online platebních řešení (např.: platba kartou online, PAYPAL).  Společnost nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.